See English Version.

معرفی کنفرانس

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی: فناوری چه درونزا و مبتنی بر فعاليتهای تحقيق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برونزا تلقی شود، مستلزم مديريت بر فرآيند انتقال و توسعه می باشد. نوآوری عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه می باشد. امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي براي برنامه ريزي جهت تقويت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه های مختلف علوم ، مهندسی و بکارگیری یافته های جدید جهت بومی سازی و بکارگیری تکنولوژی های نوین مه...

ادامه مطلب

سخنرانان کلیدی کنفرانس

دكتر جعفر محمودي - دانشگاه قم

موضوع سخنرانی:

تکنیک های دمای فوق سرد در خلأ سازی

  

دکتر حميدرضا قمي مرزدشتي - دانشگاه شهید بهشتی

موضوع سخنرانی:

انواع لایه نشانی در خلأ، HIPIMS یک فناوری نوین

 

دکتر هادی عربی - دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع سخنرانی:

ذخیره سازی هیدروژن در آلیاژ ها ، چالش ها و دستاورد ها

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران

کارگاه های آموزشی